DISCLAIMER & PRIVACY BELEID

1. Algemeen

Deze website is eigendom van Tinktank bv, handel drijvende onder de handelsnaam Tinkel / Tinkel Entertainment.

Contactgegevens: Tinktank bv, Hutsepotstraat 113, 9052 Gent.

E-mail: webmaster@tinkelentertainment.com

Ondernemingsnummer: BE 0845 787 441

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden.
 

2. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, alsook de op deze website afgebeelde merken, logo’s, handelsnamen, illustraties, de paginavormgeving, de ter beschikking gestelde gegevens, de productnamen, de teksten, beelden alsook de in verband met de website gebruikte software zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Tinkel of aan derden waarmee Tinkel daaromtrent contractuele afspraken heeft. U erkent deze intellectuele eigendomsrechten en verbindt zich ertoe zich te onthouden van elke inbreuk op deze rechten.


3. Disclaimer

De informatie op deze site is van algemene en commerciële aard. Tinkel levert redelijke inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist en nauwkeurig zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Tinkel is niet verplicht de informatie up to date te houden. Tinkel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die u via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u dit melden op volgende e-mailadres: webmaster@tinkelentertainment.com.

Tinkel geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of voor een tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde, geheel of gedeeltelijk, zonder aankondiging of kennisgeving off line worden gehaald, aangepast, gewijzigd of aangevuld.

Tinkel kan in geen geval, tegenover wie dan ook, aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade te wijten aan het gebruik van deze site of van op deze site ter beschikking gestelde informatie, dan wel van een andere site waarnaar deze site zou linken.

In geen geval is Tinkel aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, alsook voor beschadiging aan apparatuur, programmatuur of andere activa van de gebruiker.


4. Links

Indien u een link wenst te plaatsen naar de website van Tinkel dient u zulks aan te vragen via de Contact pagina. Een gegeven toestemming is steeds herroepbaar.


5. Gebruiksrichtlijnen

Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord om:

  • Geen handelingen te verrichten die het gebruik van deze website door andere gebruikers in de weg staan, of die de veiligheid van deze website verstoren,

  • Geen virussen of andere schadelijke bestanden te uploaden.


6. Privacy policy

Tinkel hecht veel belang aan uw privacy. Alle informatie op deze site is in principe beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Enkel indien u zich tot ons richt via de contactpagina zullen wij persoonsgegevens van u ontvangen.

(i) Welke gegevens verwerken we ?

In dergelijk geval verwerken we de volgende persoonsgegevens: uw naam en voornaam, e-mail adres en eventueel de door u op de contactpagina opgegeven vragen of opmerkingen.

(ii) Voor welke doeleinden verwerken we uw gegevens ?

Tinkel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: optimalisatie van de website, klantenbeheer, de behandeling van uw vragen en opmerkingen en direct marketing.

(iii) Uw rechten

U kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Daartoe kan u zich richten tot privacy@tinkelentertainment.com. We verzoeken u uw vraag desgevallend te vergezellen van een identiteitsbewijs (kopie identiteitskaart).

Uw persoonsgegevens worden nooit zonder uw toestemming doorgegeven aan derden, met uitzondering van aan verwerkers van Tinkel, die op instructie van Tinkel bepaalde verwerkingshandelingen stellen.

Conform de privacywet beschikt u over een recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van uw identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Tinkel op bovenstaand adres of via privacy@tinkelentertainment.com, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.


7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.